ValidVol

е уникална за България платформа, която цели да подпомогне процеса на сертифициране и валидиране на знанията, уменията и компетенциите, които се усвояват през участието на хора в доброволчески дейности.

Платформата е предназначена за организации и институции в България, които реализират доброволчески програми и имат разработени стандарти и правила за работа с доброволци.След регистрация в нея, всеки доброволец, който е член на одобрена организация, създава свой индивидуален профил и чрез попълване на въпросници, свързани с личностното му развитие, генерира свой индивидуален сертификат, даващ точно и конкретно описание на реализираните от него дейности и нивата на развитие на посочените социални умения.

Платформата е резултат от дългогодишните усилия на Фонадация Национален алианс за работа с доброволци за признаване на уменията, добити по неформален път и реализираните два проекта - „Валидиране на доброволчеството – инвестиция в собственото професионално бъдеще” и „Доброволчеството – фактор за реализация”, финансирани от програма Еразъм + КД2 Стратегически партньорства в областта на младежта, в периода 2014 – 2018 г.

Платформата си
поставя няколко цели:

  • осъзнаване, от страна на полагащите доброволен труд, за ползите и личностното им развитие от тази дейност
  • чрез преминаване през процеса на придобиване на сертификат, подобряване уменията на доброволците да презентират пред работодатели и други заинтересовани страни своите силни страни и знания, усвоени по време на неформално учене.
  • осъзнаване на доброволчеството като значим фактор за кариерно ориентиране и намиране на работа
  • Повишаване осъзнатостта на работодателите за доброволчеството като инструмент за развитие на меки умения и ключови компетенции, както и ползите от неформалното учене като цяло.


ValidVol се опира върху мащабно проучване на територията на България, осъществено от Катедра Социология към СУ „Климент Охридски” и Индъстри Уоч Груп, което доказа, че чрез активното участие в доброволчески активности се трупат редица умения и компетенции, вкл. и предприемачески нагласи. За реализирането на платформата бяха проучени, адаптирани и апробирани системи за валидиране от Испания и Холандия.

Национални партньори за
реализирането на платформата

Индъстри Уоч Груп

компания за икономически изследвания и консултантска дейност в областта на образованието и пазара на труда в България. Компанията има натрупан опит в области като икономически анализ и прогнозиране, анализ на разходите и приходите, анализ на проблеми на икономическата и социалната политика и политически препоръки; анализ на въздействието, персонализирани изследвания и стратегическо икономическо консултиране; макроикономическа и индустриално прогнозиране, осигуряване на качество в областта на професионалното квалифициране.

Българска асоциация за управление

неправителствена организация с идеална цел, която е създадена, за да развива най-добрите професионални практики в управлението и развитието на човешкия капитал, чрез това да повишава добавената стойност за организациите и да допринася за обогатяване на потенциала и професионалната изява на хората.

Софийски университет "Св Климент Охридски"

най-старата институция за висше образование в България (основана през 1888 г.) и е бил национален водещ център за висше образование, както и фундаментални и приложни изследвания за повече от един век. Днес тя е най-голямото висше учебно заведение в страната с 88 специалности, предлагани от 16 факултета и специалисти, които започват около 22 000 студенти (годишно). Преподавателският състав представлява мнозина от най-добрите специалисти в България във всички основни области на естествените, социалните и хуманитарните науки.

Европейски партньори за
реализирането на плотформата

Pro Vobis

национален ресурсен център за доброволци в Румъния, чиято мисия е да развива доброволчеството чрез обучения, консултации, проучвания, подпомагане на общуването между заинтересованите страни. Основана през 1992г. като хуманитарна организация. През 1997г.основава първият център за доброволци в Румъния като част от организацията.

CESIE

Европейски център за обучения и инициативи базиран в Палермо, Сицилия. Организацията е нестопанска, аполитична и неправителствена. Тя има представители в повече от осем европейски страни. Създадена през 2001г. в името на пацифиста Данило Долчи (1924-1997). CESIE свързва местни, национални и международни инициативи и организации и се ангажира да стимулира развитието и промените в образователните, културните и икономическите сфери, чрез създаването и използването на иновативни инструменти и методи.

Фондация EDOS

Холандия - инициира обучителни курсове, проекти и други образователни дейности, за да стимулира и улеснява личностното и професионално развитие на възрастни и младежи, които са професионално или доброволно активно в областта на образованието за възрастни, работата с младежи и благотворителните дейности.

Младежкият съвет на Испания

(The Youth Council of Spain (CJE)) - платформа за младежки организации, която е основана със закон през 1983г. Тя включва в себе си Младежки съвети, Автономни комитети и младежки организации от цялата страна. Основна цел е да подпомагането и промотирането участието на младите хора в политическия, социалния и културния живот на национално ниво, както е записано в член 48 от Конституцията на Испания. Днес 76 организации са част от този общ проект.

ValidVol...

сертифициране и валидиране на знанията

Регистрирай се сега !